Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

PRISER

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eks. 25% merverdiavgift og evt toll-satser på utstyr.

Tilbudsmateriell (i tilbudet) som inneholder priser er bindende for Displaysystem AS når det sendes ut med tillegg av en normal vurderingsperiode for mottaker, med mindre andre tilbudsfrister er spesifisert i tilbudet. Pristilbudet omfatter ikke innholdsproduksjon, tekstforfatting, leiebilder, bildekjøp, utvikling av illustrasjoner, fotograf, -herunder fotoopptak og fotoregi dersom ikke annet er avtalt. Displaysystem AS tar forbehold om trykkfeil/skrivefeil og misforståelser i tilbud, innholdsproduksjon og lignende, og innestår ikke for åpenbare feil.

TILBUDET

Alle tilbud fra Displaysystem AS bekreftes gjennom skriftlig online tilbud som sendes kunden. Dette kan skje gjennom vårt webbaserte tilbudssystem, eller via epost. Det påhviler kunden et ansvar for umiddelbart å korrigere/informere om eventuelle feil eller misforståelser som måtte vært presentert i tilbudet. Tilbud som aksepteres gjøres ved å klikke på aksept-knapp øverst i online-tilbudet.

KORREKTUR

Ordre som omfatter produkter som skal trykkes eller ha individuell dekor håndteres alltid meget nøyaktig, slik at trykk av logo/tekst/telefonnummer/fargevalg/størrelse etc skal bli riktig. Når Displaysystem AS har mottatt manuskript settes dette og klargjøres til trykking. Før produksjon sendes det alltid en korrektur til kunden for godkjennelse. Dette er en dobbeltsjekk for å sikre at trykket/tekst/dekoren blir slik kunden ønsker det. Korrekturen godkjennes av kunden ved å kvittere “ok” på korrekturen og returnere den til Displaysystem AS. Korrekturrunder ut over 2. korrektur og forsinkelser som følge av at korrektur ikke er besvart i tide fra kunde, er ikke inkludert i pristilbudet. Displaysystem AS aksepterer ikke reklamasjoner begrunnet med trykkfeil, når kunden på forhånd har godkjent korrekturen.

Fargenyanser og oppløsning på korrekturen vil variere etter hvilken skrivertype korrekturen blir skrevet ut på og blir ikke alltid identisk med det endelige resultatet. Det er de angitte fargekodene som det styres etter ved trykking.

ENDRINGER

Alle tillegg og endringer til dette pristilbud/avtale skal varsles og godkjennes av kunden før de igangsettes. Endringer faktureres pr. påløpte time dersom ikke annet er avtalt. Skisserunder, korrekturrunder og møtevirksomhet utover det avtalte vil komme i tillegg til budsjett.

LEVERINGSTID

Ordre anses levert når produktene er klargjort for henting hos Displaysystem AS eller innlevert til befrakter. Spesielle forhold som Displaysystem AS ikke rår over kan i enkelte tilfeller medføre forsinket levering. Kunden skal informeres dersom det foreligger grunn til å tro at leveringen vil bli forsinket. Dersom forsinket levering ikke medfører vesentlige ulemper for kunden, gir dette ikke reklamasjonsrett (kansellering/prisavslag). Dersom leveringstiden er en kritisk faktor for kunden, dvs. at produktene skal brukes til et spesielt arrangement e.l. og ikke har særlig verdi for kunden dersom det oppstår forsinkelser, kan Displaysystem AS etter nærmere avtale påta seg det fulle ansvaret for leveringstiden. I slike tilfeller må dette presiseres av kunden ved ordreinngåelse, og avtales/bekreftes av Displaysystem AS i det enkelte tilfelle. Et eventuelt ansvar vil gjelde varens verdi og ikke under noen omstendigheter følgeskader.

MANGLER

Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. Displaysystem AS AS’s ansvar er uansett begrenset oppad til 25 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

BETALING

Alle tilbud over 20.000,- kan deles  opp i to deler. Vi fakturerer månedlige abonnementer ut på halvårsbasis, og oppstart skjer automatisk etter mottatt betaling. Alle priser oppgis eks. mva/frakt/toll-kostnader. Årlig betaling er også tilgjengelig.

Registrerte norske virksomheter kredittvurderes og ut fra denne vurderingen sendes varer i postoppkrav eller mot faktura pr. 10 dager. Dersom kredittvurderingen tilsier det, vil Displaysystem AS utstede forhåndsfaktura som må betales før produksjon startes. Dette gjøres i tilfeller hvor det er negativ eller manglende betalingshistorikk. Sluttfakturering foretas i henhold til nevnte punkter ovenfor.

Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Displaysystem AS.

Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes kunden med purregebyr og morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.

MANGLENDE BETALING

Betaling anses skjedd når den er mottatt av Displaysystem AS. Foreligger ikke betaling som avtalt, er dette brudd på avtalen mellom kunden og Displaysystem AS. Ved manglende betaling sendes en skriftlig påminnelse evt en telefonisk oppfølging dersom riktig oppgjør ikke har funnet sted. Displaysystem AS forbeholder seg retten til å suspendere tjenester som ikke er betalt etter 14 dager uten mer varsel. Det vil da påløpe kostnader for å aktivere tjenester som er blitt suspendert pga manglende betaling.

Etter evt. utstedelse av inkassovarsel oversender Displaysystem AS kravet til inkassobyrå for inndrivelse. Det påløper her kostnader som belastes kunden. Ved inkassosak skal alle henvendelser og innbetalinger skje til inkassoselskapet, ikke til Displaysystem AS.

SALGSPANT

Ved ordre går eiendomsretten over til kunden ved betalingstidspunktet. Dette innebærer at Displaysystem AS står som eier av leverte produkter inntil riktig betaling foreligger. Byråmateriell som skisser, orginalfiler, maler, design, tekst, fonter og illustrasjoner eller lignende som er utarbeidet av Displaysystem AS forblir Displaysystem ASs eiendom iflg Designloven og lov om opphavsrett. Videresalg eller bruk og forringelse av varene må derfor ikke skje før varene er betalt og kunden har overtatt eiendomsretten til varene.

FORSENDELSE/FRAKT

Varene anses levert når befrakter har mottatt godset. Dette innebærer at Displaysystem AS ikke kan stilles ansvarlig for eventuelle fraktskader eller forsinkelser. Displaysystem AS belaster kunder som bestiller utstyr for 1,19% i emballasjekostnader. Utstyr/skjermer fra utlandet vil få Toll-kostnader som tillegg. Tollkostnader etterfaktureres kunden da dette er en variabel kostnad som ikke er kjent før en liten stund etter at varene er ankommet.

SKADE PÅ MOTTATT UTSTYR

Om du mottar en forsending som er skadet, eller har skader på emballasjen som antyder at sendingen har fått hard medfart under frakt, så står du som ansvarlig å gjøre fraktleverandøren oppmerksom på dette der og da når varen mottas. Skader som ikke rapporteres inn til fraktselskapet ved mottak, er nær håpløst å få erstatning for, så derfor er det veldig viktig å se nøye over alle sider, hjørner og flater etter punktering eller skade på emballasje. Ta alltid et eller flere mobilbilder av skaden som dokumentasjon til senere. Varer er kun forsikret fram til du har signert og mottatt varen. Om du er usikker, så spør de som leverer esken(e) hvordan du går fram for å rapportere en synlig skade på leveransen. 

REKLAMASJON

Feil eller mangler som kunden påberoper seg må fremmes overfor Displaysystem AS umiddelbart etter mottak av varene/produktene, senest 3 dager etter mottak. Det ligger her implisitt at kunden pakker ut og sjekker mottatte varer ved ankomst, og rapporterer avvik uten unødig opphold. Displaysystem AS krever at reklamasjoner fremmes skriftlig pr e-post. Dersom det ikke blir tatt umiddelbar stilling til reklamasjonen, vil kunden få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og hvordan den vil bli behandlet. Displaysystem AS påtar seg ikke under noen omstendighet ansvaret for eventuelle følgeskader ved mangelfull levering. Ansvaret vil maksimalt være begrenset til ordrens verdi.

OPPSIGELSE

Både du som kunde og oss som drifter løsningen har rett til å si opp kundeforholdet med frist 30 dager før neste faktura sendes ut. Oppsigelser skal alltid varsles skriftlig via epost. Alle abonnement løper inntil det stoppes via oppsigelse på epost eller brev. Promo Norge kan selv si opp driftstjenesten uansett årsak med umiddelbar virkning. Beløp som er innbetalt tilbakebetales ikke, men løsningen vil løpe i hele perioden til fakturaperioden er opphørt.

RETT TIL PROMOTERING AV VAREPRØVER/EGENREKLAME

Med mindre annet er særskilt avtalt forbeholder Displaysystem AS seg retten til å benytte og beholde prøver på varer/overproduksjon med kundens logo eller design til promotering av Displaysystems vareutvalg. Dette kan være i form av vareprøver i show-room, utlån av vareprøver til kunder, fotografering for bruk i annonser, visning på Displaysystems nettsider i form av referanser, brosjyremateriell eller andre medier. Dette gjelder naturligvis ikke der besittelse/bruk av varen medfører indirekte fordeler, forvekslings/forfalskningsfare på bekostning av kunden (f.eks. billetter, lodd, stempler, trykk med nummerert og begrenset opplag etc.).

På noen produktgrupper vil Displaysystem AS forbeholde seg retten til å trykke varemerke, leverandørens navn og telefonnummer/webadresse med liten skrift. Dette gjøres på en diskret og ikke-dominerende måte f.eks. øverst i høyre hjørne.

Varer fra Displaysystem AS som er gjengitt i annonser, brosjyremateriell og andre medier samt vareprøver som inneholder varemerker, logoer og annet trykk-design er ikke til salgs. Disse logoer er våre kunders eiendom, og er bare eksempler på hvordan produktene kan ta seg ut med logo.

INDEKSREGULERING

Drifting av infoskjermløsningen vil indeksreguleres årlig.

Hvis noe er uklart, eller noe dere ønsker mer innsikt i – så ikke nøl med å ta kontakt, så skal vi skaffe til veie det dere måtte ønske av informasjon. Med forbehold om feil i priser og beskrivelser.