Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eks. 25% merverdiavgift.
Pristilbudet omfatter ikke tekstproduksjon, tekstkorrektur, leiebilder, bildekjøp, utvikling av illustrasjoner, fotograf, -herunder fotoopptak og fotoregi dersom ikke annet er avtalt. Promo Norge tar forbehold om trykkfeil/skrivefeil og misforståelser i tilbud, trykksaker, hjemmesider på Internett og lignende, og innestår ikke for åpenbare feil.

Endringer

Alle tillegg og endringer til dette pristilbud/avtale skal varsles og godkjennes av kunden før de igangsettes. Endringer faktureres pr. påløpte time dersom ikke annet er avtalt. Skisserunder, korrekturrunder og møtevirksomhet utover det avtalte vil komme i tillegg til budsjett.

RSS-Nyheter

Du som bruker og kunde av Displaysystem står selv ansvarlig for å innhente brukstillatelser fra kommersielle nyhetskilder om du velger å vise f.eks nyheter fra andre kilder enn dine egne nyheter. Displaysystem dekker ikke utgifter eller evt krav i etterkant fra benyttede nyhetskilder for visning av nyheter. Det finnes nyhetstjenester over hele landet du kan kontakte for å spørre om lov til å vise deres nyheter på dine skjermer. Pass bare på at du får dette skriftlig, så blir alle parter fornøyde.

Leveringstid

Ordre anses levert når produktene er klargjort for henting hos Promo Norge eller innlevert til befrakter. Spesielle forhold som Promo Norge ikke rår over kan i enkelte tilfeller medføre forsinket levering. Kunden skal informeres dersom det foreligger grunn til å tro at leveringen vil bli forsinket. Dersom forsinket levering ikke medfører vesentlige ulemper for kunden, gir dette ikke reklamasjonsrett (kansellering/prisavslag). Dersom leveringstiden er en kritisk faktor for kunden, dvs. at produktene skal brukes til et spesielt arrangement e.l. og ikke har særlig verdi for kunden dersom det oppstår forsinkelser, kan Promo Norge etter nærmere avtale påta seg det fulle ansvaret for leveringstiden. I slike tilfeller må dette presiseres av kunden ved ordreinngåelse, og avtales/bekreftes av Promo Norge i det enkelte tilfelle. Et eventuelt ansvar vil gjelde varens verdi og ikke under noen omstendigheter følgeskader.

Betaling

Vi fakturer årlig fra 1.1-31.12. om ikke annet er avtalt. Oppstart skjer automatisk etter mottatt betaling. Faktura sendes ut ihht avtale inngått med forfall 10 dager. Faktura sendes ut ved tilbudsaksept og signatur/avtale, hvor oppstart skjer automatisk etter mottatt betaling.

Registrerte norske virksomheter kredittvurderes og ut fra denne vurderingen sendes varer i postoppkrav eller mot faktura pr. 10 dager. Dersom kredittvurderingen tilsier det, vil Promo Norge utstede forhåndsfaktura som må betales før produksjon startes. Dette gjøres i tilfeller hvor det er negativ eller manglende betalingshistorikk. Sluttfakturering foretas i henhold til nevnte punkter ovenfor.

Automatiske trekk via PayPal løper inntil abonnementet sies opp. Det samme gjelder løpende abonnement via faktura.

Manglende betaling

Betaling anses skjedd når den er mottatt av Promo Norge. Foreligger ikke betaling som avtalt, er dette brudd på avtalen mellom kunden og Promo Norge. Vanligvis sendes en skriftlig påminnelse og en telefonisk oppfølging dersom riktig oppgjør ikke har funnet sted. Etter evt. utstedelse av inkassovarsel oversender Promo Norge kravet til inkassobyrå for inndrivelse. Det påløper her kostnader som belastes kunden. Ved inkassosak skal alle henvendelser og innbetalinger skje til inkassoselskapet, ikke til Promo Norge. Ved fortsatt manglende betaling så vil tjeneste bli avsluttet uten varsel.

Salgspant

Ved ordre går eiendomsretten over til kunden ved betalingstidspunktet. Dette innebærer at Promo Norge står som eier av leverte produkter inntil riktig betaling foreligger. Byråmateriell som skisser, orginalfiler, maler, design, tekst, fonter og illustrasjoner eller lignende som er utarbeidet av Promo Norge forblir Promo Norges eiendom iflg Designloven og lov om opphavsrett. Videresalg eller bruk og forringelse av varene må derfor ikke skje før varene er betalt og kunden har overtatt eiendomsretten til varene.

Forsendelse/Frakt

Forsendelsesmåte står spesifisert på ordrebekreftelsen. Varene anses levert når befrakter har mottatt godset. Dette innebærer at Promo Norge ikke kan stilles ansvarlig for eventuelle fraktskader eller forsinkelser. Promo Norge belaster ikke kunden for emballasjekostnader.

Reklamasjon

Feil eller mangler som kunden påberoper seg må fremmes overfor Promo Norge umiddelbart etter mottak av varene/produktene, senest 8 dager etter mottak. Det ligger her implisitt at kunden pakker ut og sjekker mottatte varer ved ankomst, og rapporterer avvik uten unødig opphold. Promo Norge foretrekker at reklamasjoner fremmes skriftlig pr e-post. Dersom det ikke blir tatt umiddelbar stilling til reklamasjonen, vil kunden få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og hvordan den vil bli behandlet. Promo Norge påtar seg ikke under noen omstendighet ansvaret for eventuelle følgeskader ved mangelfull levering. Ansvaret vil maksimalt være begrenset til ordrens verdi.

Rettigheter til innhold på skjermene

Displaysystem tar ikke ansvar for om du har rett til å vise innholdet du velger å laste opp og framvise. Evt rettighetskonflikter skjer derfor mellom deg og den som evt påberoper seg rettigheten til innholdet. Du som kunde står selv ansvarlig for at innhold som presenteres ikke bryter med norsk lov, eller virke støtende på personer og grupper.

Oppsigelse

Både du som kunde og oss som drifter løsningen har rett til å si opp kundeforholdet med frist 30 dager før neste faktura sendes ut. Oppsigelser skal alltid varsles skriftlig via epost. Alle abonnement løper inntil det stoppes via oppsigelse på epost eller brev. Promo Norge kan selv si opp driftstjenesten uansett årsak med umiddelbar virkning. Beløp som er innbetalt tilbakebetales ikke, men løsningen vil løpe i hele perioden til fakturaperioden er opphørt.

Indeksregulering

Månedskostnad for infoskjermløsningen Displaysystem kan indeksreguleres årlig.

Hvis noe er uklart, eller noe dere ønsker mer innsikt i – så ikke nøl med å ta kontakt, så skal vi skaffe til veie det dere måtte ønske av informasjon. Med forbehold om feil i priser og beskrivelser.

GDPR

Google Analytics

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

 

Google Tag Manager

Håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til 3.partsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics). Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager

Hva lagres: Dine bevegelser på displaysystem.no. All data er anonymisert og vi lagrer ingen sensitiv informasjon. Brukes til optimalisering av nettsiden og tjenester.

 

Hotjar

Anonyme data om dine bevegelser og interaksjon med displaysystem.no. For å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, registrerer Hotjar besøkendes økter. Hotjar-skriptet er en websocket-tilkobling som sender følgende informasjon til Hotjar-serverne:

- HTML-endringer som skjer mens den besøkende bruker sidene dine

- Musbevegelser

- Museklikk

- Scrolle-bevegelser

- Tastetrykk for hvit-listede handlinger

- Statistikk for om visningsstørrelsen for nettleser endres

Hver hendelse som spores, lagres i Hotjars sky-database ved hjelp av et tidsstempel som senere brukes til å spille av hendelsene i sekvensiell rekkefølge. Hotjar-skriptet sporer besøkende når de besøker forskjellige sider ved hjelp av en første-parti "cookie", slik at man kan spille av hele sesjonen i et enkelt opptak. Ingen sensitive informasjon eller brukerinformasjon hentes eller lagres.