Retningslinjer og personvern GDPR for vår app

Norsk:

Hvilke brukerdata som samles inn?

Displaysystem-appen samler ikke inn noen brukerdata.

 

Hvordan appen samler inn den nevnte informasjonen?

Displaysystem-appen samler ikke inn noen brukerdata.

 

Hvordan informasjonen blir brukt?

Displaysystem-appen samler ikke inn noen brukerdata, og derfor er det ingen informasjon som blir brukt.

 

Hvordan brukerne får tilgang til informasjonen?

Displaysystem-appen samler ikke inn noen brukerdata, og derfor er det ingen informasjon som kan sendes.

 

Hvordan brukerne kan avslå datainnsamlingen?

Siden Displaysystem-appen ikke samler inn noen brukerdata, så er det derfor ingen datainnsamling du kan avslå.

 

Hvordan brukerne kan be om fjerning av den innsamlede informasjonen?

Siden Displaysystem-appen ikke samler inn noen brukerdata, så er det derfor ingen datainnsamling å fjerne.

 

Hvor lenge lagres informasjonen over tid?

Siden Displaysystem-appen ikke lagrer noen brukerdata, så er det derfor ingen datainnsamling som blir lagret over tid.

 

 

Retningslinjer og personvern GDPR ifm med Displaysystem appen

Denne personvernerklæring forklarer hvordan Displaysystem behandler personopplysninger og informasjon om bruk gjennom appen Displaysystem.

 

Personopplysningsloven gir alle som ber om det, rett til å vite hva en behandlingsansvarllg gjør med personopplysninger. Behandlingsansvarlig i Displaysystem er den som har fått tildelt fullmakt.

 

Som hovedregel har du rett til å få vite hva som er registrert om deg, og du kan be om utfyllande opplysningar på noen områder:

 

                     Navn og adresse på behandlingsansvarlig

                     Hvem som har daglig ansvar for pliktene som behandlingsansvarlig

                     Hva slags personopplysninger som blir behandlet

                     Målet med behandlingen

                     Hvor opplysningene er hentet fra

                     Hvem personopplysningene eventuelt blir utlevert til

                     Hvor lenge opplysningene blir lagret

                     Retten til å kreve endringer eller sletting

                     Retten til å klage til ei tilsynsstyresmakt

                     Når du kontakter oss og ber om informasjon, skal den behandlingsansvarlige svare uten ugrunnet opphold. Om du ønsker det, kan du be om å få svaret skriftlig. Den behandlingsansvarlige kan vise til steder der informasjonen allerede er offentlig tilgjengelig.

 

Siden Displaysystem-appen ikke samler inn noen brukerdata eller personopplysninger, så er det derfor ingen datainnsamling som vi kan gi ut.English:

Which user data is collected?

The display system app does not collect any user data.

 

How does the app collect this information?

The display system app does not collect any user data.

 

How is the information used?

The Displaysystem app does not collect any user data, and therefore there is no information that is being used.

 

How do users access their information?

The Displaysystem app does not collect any user data, so there is no information that can be accessed.

 

How can users decline data collection?

Since the Displaysystem app does not collect any user data, it’s therefore no data collection to decline.

 

How users can request removal of collected information?

Since the Displaysystem app does not collect any user data, it is therefore no data collection to remove.

 

How long is the information stored over time?

Since the Displaysystem app does not save any user data, it is therefore no data collection being stored over time.

 

 

Guidelines and Privacy GDPR with the Displaysystem app

This privacy statement explains how Displaysystem processes personal information and usage information through the Displaysystem app.

 

The Personal Information Act gives everyone who asks for it the right to know what a GDPR-controller is doing with personal information. Processing officer in the display system is the person who has been granted a power of attorney.

 

As a rule, you are entitled to know what is registered about you and you may request additional information in some areas:

 

• Name and address of the GDPR-controller

• Who has daily responsibility for duties as a GDPR-controller

• What kind of personal information is being processed

• The goal of this gathering of information

• Where the information is obtained from

• What is the personally identifiable information?

• How long the information is stored

• The right to claim changes or deletions

• The right to appeal to a supervisory authority

• When contacting us and requesting information, the GDPR-controller will respond without undue delay. If you wish, ask for a written answer. The GDPR-controller may refer to places where the information is already publicly available.

 

Since the Displaysystem app does not collect any user data or personal information, it is therefore no data collection to provide regarding our Displaysystem app.    

GDPR

Google Analytics

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

 

Google Tag Manager

Håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til 3.partsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics). Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager

Hva lagres: Dine bevegelser på displaysystem.no. All data er anonymisert og vi lagrer ingen sensitiv informasjon. Brukes til optimalisering av nettsiden og tjenester.

 

Hotjar

Anonyme data om dine bevegelser og interaksjon med displaysystem.no. For å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, registrerer Hotjar besøkendes økter. Hotjar-skriptet er en websocket-tilkobling som sender følgende informasjon til Hotjar-serverne:

- HTML-endringer som skjer mens den besøkende bruker sidene dine

- Musbevegelser

- Museklikk

- Scrolle-bevegelser

- Tastetrykk for hvit-listede handlinger

- Statistikk for om visningsstørrelsen for nettleser endres

Hver hendelse som spores, lagres i Hotjars sky-database ved hjelp av et tidsstempel som senere brukes til å spille av hendelsene i sekvensiell rekkefølge. Hotjar-skriptet sporer besøkende når de besøker forskjellige sider ved hjelp av en første-parti "cookie", slik at man kan spille av hele sesjonen i et enkelt opptak. Ingen sensitive informasjon eller brukerinformasjon hentes eller lagres.